Regulamin dla osób przebywających na stadionie przy ul. 3 Maja 19 w Ostródzie podczas meczów organizowanych przez OKS Sokół Ostróda w okresie epidemii COVID19, z możliwością udostępnienia 30% pojemności obiektu.

I Wejście na obiekt

 1. Do wejścia na obiekt uprawnione będą jedynie osoby, które pobiorą jednorazowy bilet z elektronicznego systemu biletowego Klubu. Do systemu można się zalogować na stronie bilety.sokolostroda.com. Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na obiekt. Nie dopuszcza się wychodzenia i ponownego wchodzenia na teren obiektu podczas meczu.
 2. Przekazywanie biletów oraz innych dokumentów uprawniających do uczestnictwa w meczu w charakterze widza odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji widza w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na stadionie podczas imprez organizowanych przez organizatora meczu, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatora meczu.
 3. Jeden bilet uprawnia do wejścia tylko jednej osoby, dotyczy to również dzieci.
 4. Dla kibiców przewidziano udostępnienie 2 dwóch wejść na teren obiektu. Osoby z biletami na sektor 2  na obiekt wejdą  od strony ul. 3 Maja WEJŚIEM  C. Osoby z biletami na sektor 1  będą wpuszczane bramką obok WEJŚCIA D również od strony ul. 3 Maja.
 5. Wejścia dla kibiców zostaną otwarte na 60 minut przed rozpoczęciem meczu.
 6. Każda osoba wchodząca na obiekt jest zobligowana do zakrycia ust i nosa za pomocą maseczki lub innego przedmiotu umożliwiające ich zakrycie. Osoba bez maseczki lub innego przedmiotu umożliwiającego zakrycie ust i nosa, nie zostanie wpuszczona na obiekt.
 7. Punkty depozytowe pozostaną zamknięte. Na stadion obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków, toreb bądź innego bagażu. Organizator dopuszcza możliwość wniesienia na teren obiektu saszetek, toreb biodrowych tzw. „nerek” oraz torebek damskich, o wymiarach nie większych aniżeli 25cmx25cmx15cm.
 8. Przy wejściach zorganizowane zostaną punkty do dezynfekcji. Każda osoba wchodząca na obiekt jest zobowiązana do dezynfekcji rąk.

II Poruszanie się po obiekcie

 1. Każda osoba wchodząca na obiekt jest zobligowana do bezwzględnego wykonywania poleceń służb organizatora oraz spikera zawodów. Niepodporządkowanie się poleceniom służb organizatora, będzie skutkowało wyproszeniem ze stadionu, bez możliwości ponownego wejścia na obiekt, do momentu ściągnięcia ograniczeń wynikających z reżimu sanitarnego, bez możliwości ubiegania się o jakąkolwiek rekompensatę materialną bądź niematerialną ze strony Organizatora.
 2. Podczas przemieszczania się na obiekcie, każdy zobowiązany jest do zakrywania ust oraz nosa.
 3. Po wejściu na teren obiektu należy udać się bezpośrednio na przypisane na bilecie miejsce.
 4. Usta oraz nos mogą zostać odsłonięte po zajęciu wyznaczonego na bilecie miejsca.
 5. Podczas poruszania się po terenie obiektu, należy zachować co najmniej 1,5 metry odstępu od pozostałych uczestników.
 6. Nie należy opuszczać wyznaczonego miejsca bez wyraźnej potrzeby.

III Zasady obowiązujące na trybunach

 1. Na trybunie należy poruszać się tylko w sposób wskazany przez służby organizatora oraz zgodnie z oznakowanymi ciągami komunikacyjnymi.
 2. Dla kibiców udostępniono  sektory 1 i 2 na trybunach krytych , z wyłączeniem trybuny VIP.
 3. Należy zajmować wyłącznie miejsca wskazane bilecie.
 4. Na meczu nie będzie dostępny catering.
 5. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, nagłego wystąpienia jakichkolwiek objawów, mogących sugerować zarażenie wirusem SARS-CoV-2, należy bezzwłocznie zgłosić się do przedstawicieli służby medycznej lub najbliższego stewarda.
 6. W przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19, uczestnik meczu zostanie odwieziony bezpośrednio do szpitala zakaźnego w Ostródzie lub umieszczony w pomieszczeniu pełniącym funkcję izolacyjną(IZOLATOR)
 7. Na trybunach oraz w innych miejscach obiektu, obowiązuje bezwzględny zakaz grupowania się.

8. Po zakończeniu spotkania prosimy o niezwłoczne opuszczenie obiektu, zgodnie z komunikatem spikera.

 1. Wyjście kibiców będzie nadzorowane przez służby organizatora.

IV Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.02.2022 r. do odwołania.
 2. Powyższe postanowienia, nie dotyczą pracowników Klubu.
 3. Każda osoba wchodząca na obiekt jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 4. Uczestnictwo w meczu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Klub zastrzega sobie możliwość dowolnej zmiany regulaminu w okresie jego obowiązywania.
 6. Za wszelkie naruszenia powyższego regulaminu oraz ewentualne szkody odpowiada uczestnik imprezy.
 7. Wyłączne prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu przysługuje Klubowi.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo do udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy, w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych.
Kategorie: klub