W piątek 30 czerwca dokończone zostało Sprawozdawcze Walne Zebranie Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół”. Po wyborze przewodniczącego obrad oraz protokolanta, delegaci przyjęli porządek i regulamin obrad. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez Prezesa klubu sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności w kadencji 2019-2023, w tym za ostatni pełny rok trwania kadencji. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprezentował Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej- wniosek absolutoryjny względem członków Zarządu za ostatni pełny rok trwania kadencji. W wyniku głosowania delegaci zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdania z działalności oraz udzielili skwitowania (absolutorium) członkom ustępującemu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za ostatni pełny rok trwania kadencji.

Następnie delegaci zgłaszali osoby do nowego zarządu. Spośród 4 zgłoszonych nowych osób, delegaci wybrali 3, które będą tworzyć nowy zarząd klubu.

Gdy tylko członkowie nowego zarządu wybiorą spośród siebie prezesa, wiceprezesa i skarbnika, niezwłocznie Was o tym poinformujemy.

Zarząd OKS Sokół Ostróda

Kategorie: klub